In LintEngagement

Ons gezin woont elf jaar in Lint. We verhuisden vanuit Geel. In 2012 werd ik verkozen in de gemeenteraad. Door onze verbouwing beperkte mijn politiek engagement zich tot de OCMW-raad en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst waar o.a. beslist wordt over de toekenning van leefloon. 

Hoe en wanneer heb ik in Lint het verschil gemaakt?

Om te beginnen met Verkaveling Zevenhuizen. Op de 
Burgemeestersmarathon in januari 2018 verklaart onze burgemeester nog dat er 200 huizen zullen gebouwd worden (klik deze link, minuut 5). In juni 2018 -na een gegrond bezwaarschrift van de buurt- verklaart nva dat de plannen er voorlopig niet komen. Hoe we dit hebben aangepakt lees je op 'lokaal handelen' of op de website www.verkavelingzevenhuizen.be


Daarnaast wil ik mensen betrekken op wat er gebeurt in hun omgeving. Zo mail ik bijvoorbeeld maandelijks de verslagen van de OCMW-raad naar mensen die dit wensen en zit ik samen met mensen van Kasteelplein of Schranshoevelaan over vastgoedprojecten in hun buurt.Kansen geven 

 • mensen krijgen in Lint geld bovenop het leefloon of een laag inkomen in de vorm van een schooltoelage van 30 euro/maand (per kind onder de 6 jaar), 40 euro/maand voor een kind van 6 tot 12 jaar en 50 euro /maand voor een jongere van boven de 12 jaar. (meer info: zie dit verslag OCMW raad 21 december 2017, agendapunt kinderarmoede)
 • bij aankoop van voeding en bereiding in de keuken van het rusthuis kiezen we voor lokale, seizoensgebonden en fair-trade producten. Mede door mijn inbreng werd er gekozen om opnieuw zelf en warm te koken. Ik leidde een werkgroep met gebruikers en personeel die een visie opstelde en aan de slag ging. Ik stelde ook het lastenboek op. (meer info: zie onderstaande verslagen van de OCMW-raad van 24 mei 2018 agendapunt keuken). Helaas voerde spa het zelf koken af 'omdat het niet duurder mocht zijn dan opgewarmd eten' en Cd&V wenste te wachten tot na de verkiezingen om  te beslissen. Dus werd een consultancy bureau aangesteld om het te onderzoeken. Nva is al jaren voorstander van opgewarmde maaltijden.
 • OCMW-cliënten werden gecompenseerd voor de invoer van DIFTAR (=afvalophaling per Kg). Hun eerste voorafbetaling van dit systeem van 70 euro gebeurde door het OCMW. Daarnaast zorgde ik ervoor dat de uitvoering van energie-scans bij OCMW-cliënteel werden opgenomen in het lokaal sociaal beleidsplan. Er kwam een aanmoediging voor participatie in het verenigingsleven door een uitbreiding van de Lint-pas voor mensen in armoede. In het bijzonder comité van de sociale dienst bewaak ik dat leefloon een basisrecht blijft dat niet samenhangt met werkbereidheid (zoals nva dit wenst).
 • In samenwerking met de medestandersgroep tegen armoede 'Kiemen' werd in 2016 een project voor groenten en fruit gestart. Op de eerste en de derde woensdag en donderdag van de maand wordt fruit en groenten uitgedeeld aan hun inloophuis aan de Liersesteenweg 11. Momenteel kunnen er in totaal een 60 gezinnen van dit aanbod genieten. In totaal wordt er meer dan 120 kg fruit en groenten verspreid door vrijwilligers. Zo ondersteunen we ontmoeting en gezonde voeding.


Mensen betrekken

Hieronder de verslagen van de OCMW-raad. Regelmatig stellen mensen me vragen of geven ze opmerkingen door (rusthuis, welzijn, ...) Aarzel niet om dit ook te doen. Mail naar pieteruitlint@gmail.com. Op verzoek ontvangt u elke laatste donderdag van de maand, aansluitend op de OCMW-raad, het verslag van de OCMW-raad in uw mailbox. Deze verzending gebeurt anoniem zonder dat iemand kan zien dat jouw adres is opgenomen in de mailinglijst.


De volledige verslagen en de agenda van de OCMW-raad vindt u op de website van Lint, via deze link.

Volgende vergaderingen van de OCMW-raad:  25 oktober 2018. Agendapunten welkom. 


Verslagen 2018 OCMW-raad

verslag OCMW-raad Lint 27 september 2018  met een tijdsschema rond de integratie gemeente en OCMW tot één lokaal bestuur:, wijziging van rechtspositieregeling, arbeidsreglement en aanwerving en onthaal nieuwe medewerkers, goedkeuring zes bijkomende RVT bedden, verlenging contract interim-management met Probis, open verklaring van de drie functies (zorgcoö, en sociale dienst rusthuis,..), aankoop ICT in the cloud, geïntegreerd managementrapport tweede kwartaal Lokaal Bestuur en een overzicht bouwperikelen in het rusthuis.

verslag OCMW-raad Lint 28 juni 2018  met een aanpassing statuten Kina, aankoop tijdsregistratiesysteem en tillift in het rusthuis, wijziging organogram, onderhoud oproepsysteem Televic en iets over de verzekeringen. 

verslag OCMW-raad Lint 24 mei 2018  met start aanwerving directeur WZC, open verklaring van functie zorgkundige, verpleegkundige en een ‘hoofd maatschappelijk werk’, wijziging organogram, aankoop kantoormateriaal, extra agendapunt door Pieter Lievens visie en plan van aanpak kookwijze in de nieuw opgeleverde keuken, aanstelling en samenwerkingsovereenkomst veiligheidsconsulent. 

verslag OCMW-raad Lint 27 maart 2018  met de mededelingen van de voorzitter en vooral een besloten gedeelte

verslag OCMW-raad Lint 1 maart 2018   met toelichting werking en jaarverslag dienstencentrum , update van het opnamereglement van het rusthuis, aanvraag VIPA subsidie,  lastenboek voor organisatie van de receptie opening nieuw WZC, samenwerking met Kina voor juridische dienstverlening, wasbehandeling door Clova, aanstelling van een interimmanger

verslag OCMW-raad Lint 31 januari 2018 met een lastenboek interimmanager, managementrapport laatste kwartaal 2017 en een extra agendapunt door Pieter Lievens over de maaltijden in het rusthuis


Verslagen 2017 OCMW-raad

verslag OCMW-raad Lint 21 december 2017  Budgetwijziging  n.a.v. advocatenkosten , meerjarenplanning 2018-2020, aankoop software, initiatieven bestrijding Kinderarmoede: lintpas, opvoedingsondersteuning, schooltoelage (30€, 40€ en 50€ per maand per kind, samenwerking met Kiemen o.a. ’t winkeltje

OCMW-raad Lint 4 december 2017  geen verslag. Er was enkel een besloten gedeelte n.a.v. een tuchtprocedure van een personeelslid

verslag OCMW-raad Lint 23 november 2017  budgetwijziging owv advocaatkosten, Managementrapport derde kwartaal, aanwerving gemeenschappelijke veiligheidsconsulent (samen met buurgemeenten), aanwerving  coördinator logistiek, hoofd.verpleegkundigen en zorgkundigenover en info over de jongerenopvang De Sprong.

verslag OCMW-raad Lint 23 oktober 2017  over de intergemeentelijke samenwerking wijk-werken, Budget en opvolging Beleids- en Beheerscyclus en een vertegenwoordiging bij IGEAN.

verslag OCMW-raad Lint 28 september 2017  over doorlichting verzekeringspolis, Erpachtovereenkomst en aanstelling architect Hoek Duffelsesteenweg-Diamantstraat en driemaandelijks managementrapport.

OCMW-raad Lint 12 juli 2017  geen verslag enkel een besloten gedeelte.

verslag OCMW-raad Lint 3 juli 2017  over lastenboek studio's Duffelsesteenweg, over verschillende aankopen voor het woon-zorgcentrum o.a. voor de kiné, het kapsalon, telefonie en televisie. Er staan ook enkele interessante mededelingen in.

verslag OCMW-raad Lint 29 mei 2017  met een wijziging van het opnamereglement van het woon-zorgcentrum en een toelichting over de werking van het zorgloket door Jan Holvoet, over de verzekeringspolissen en over een lastenboek voor nieuwe tafels en stoelen in het woon-zorgcentrum. 

verslag OCMW-raad Lint 27 april 2017  met een mededeling door Pieter Lievens, de vaststelling van de jaarrekeningen (financieel beheerder) en stemming over het jaarverslag (secretaris)

verslag OCMW-raad Lint 4 april 2017   met een toelichting over de nieuwe regeling rond de tijdelijke WerkErvaring (TWE), over de thuiszorgtoelage en over de vakantiejobs in het woon-zorgcentrum. 

verslag OCMW-raad Lint 23 februari 2017 over Nieuwbouw woon-zorgcentrum Zonnestraal, o.a. meer- en minwerken, over de aanstelling van een onderzoekscommissie n.a.v. een niet aanwerving, over de samenstelling van het managementsteam, over de evaluatie van de OCMW-secretaris/financieel beheerder, over een onderhoudscontract branddetectiesysteem, over een aanpassing reglement Huishoudhulp, over aankoop informaticamaterieel, over een open verklaring van een vacature van een administratief medewerk(st)er en het Managementsrapport van het vierde kwartaal van 2016.

uitzonderlijke OCMW-raad Lint 2 februari 2017 bijeengeroepen krachtens artikel 30 van het OCMW-decreet door minstens één derde van de raadsleden. Echter, er waren onvoldoende raadsleden aanwezig om rechtsgeldig te beraadslagen. Deze punten stonden op de agenda

verslag OCMW-raad Lint 24 januari 2017 over bijkomende punten op de agenda door CD&V n.a.v. vermeende onregelmatigheden, de aanstelling van Probis als veranderingsmanager voor het OCMW, enkele mededelingen voorzitter en een nieuwe naam voor het woon-zorgcentrum.


Verslagen 2016 OCMW-raad


verslag OCMW-raad Lint 22 december 2016 over de veranderingsmanager en de aanpak van de geselecteerde firma om te komen tot een andere cultuur en structurele verbetering te doen in het OCMW als organisatie, over het budget en de meerjarenplan 2017-2020, over oude huurwaarborgen, over de samenaankoop van o.a. elektriciteit, over een lastenboek voor een systeem voor het opstellen van het uurrooster en de tijdsregistratie en over het verhogen van het bedrag voor maaltijdcheques voor het personeel.
24 november 2016: geen verslag. Ik was afwezig wegens ziekte.
verslag OCMW-raad Lint 27 oktober 2016 over de vrijwilligerswerking, de bereidingswijze van maaltijden in het woon-zorgcentrum, over de aanstelling van een veranderingsmanager, de aanleg van de vijver en een engagementsverklaring preventie uithuiszetting 
Bijlagen bij het verslag van 27 oktober 2016: lastenboek veranderingsmanager en ontwerpvoorstel cultuurverandering en aandachtspunten.
verslag OCMW-raad Lint 22 september 2016 over systeem van wasbehandeling door Clova vzw, budgetwijziging vooral rond meerwerken voor het rusthuis, stand van zaken meerjarenplanning, Aanpassing van het contract levering warme maaltijden, personeelsformatie afdelingshoofd-coördinator rusthuis en sociale dienst, Managementrapport. tweede kwartaal van 2016
verslag OCMW-raad Lint 30 juni 2016 over aanwerving afdelingshoofd coördinator en Levering van voedingswaren voor woonzorgcentrum Zonnestraal, mededelingen voorzitter en varia
verslag OCMW-raad Lint 26 mei 2016 over Dienstencentrum De Schakel toelichting Jaarverslag, Lintpas: aanpassingen reglement bevordering participatie aan cultuur en sport, aanwerving afdelingshoofd coördinator rusthuis, Managementrapport. Q1, 2016 en bevraging personeel
verslag OCMW-raad Lint 28 april 2016 over Vipa-kunstwerk rond het rusthuis, overlopen van de jaarrekening van 2015, over aanpassing van de verbouwing fase 3 (o.a. extra kelder en polyvalente ruimte) voorts: coaching, samen aankoop met Zorgbedrijf Antwerpen, activerende voortrajecten voor Art.60, enkele varia punten en aanwervingen.
24 maart 2016, geen verslag. Ik was verontschuldigd in de OCMW-raad om wille van verblijf in het buitenland voor mijn werk.

verslag OCMW-raad Lint 25 februari 2016 over regelement kortopvang, opdracht verbouwing en oprichting CADO, overeenkomst met Raf Van Rooy rond opbaren overledenen, aankoop PC’s + Servers, Lint Fair Trade gemeente, Managementsrapport Q4, 2015, een brander in de sprong en enkele varia punten en aanwervingen.
verslag OCMW-raad Lint 28 januari 2016 over vastleggen procedure voor voedselbedeling, aanwervingsvoorwaarden coördinator-afdelingshoofd en animator van het rusthuis en enkele varia-punten.


Verslagen 2015

verslag OCMW-raad Lint 17 december 2015 over de uitbouw een Collectieve Autonome Dagopvang (voor ouderen) in Lint in samenwerking met Familiehulp, over de Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016, over arbeidsauditoraat en enkele varia-punten
verslag OCMW-raad Lint 26 november 2015 over de uitbouw van budgetbegeleiding en arbeidstrajectbegeleiding in de sociale dienst, polyvalente zaal  ter beschikking voor bewoners, jury voor aanwerving afdelingshoofden rusthuis, eenzaamheid lint, bezoek tachtig plussers, Managementrapport: personeelsbezetting rusthuis, evolutie van sociale diensten, warme maaltijden en thuiszorg en mantelzorg, inschaling van de laagste inkomensrond inschaling van E naar D.
verslag OCMW-raad Lint 22 oktober 2015 over de min-en meerwerken rusthuis (extra kosten in de bouw) , wijziging personeelsformatie woon-zorgcentrum (implicatie van afdelingsgericht werken) en extra aanwerving maatschappelijk werker voor de sociale dienst en een statutaire wijziging van de serviceflats naar een erkenning als assistentiewoningen.
verslag OCMW-raad Lint 24 september 2015 over de vrijwilligerswerking in het rusthuis en het OCMW, de toevoeging van een vragenkwartiertje OCMWraad, over leasing print- en kopiemateriaal, een wijziging in het opnamereglement van het Rusthuis door het in gebruik nemen van echtparenkamers en de procedure voor kortopvang, rond een intern controlesysteem,  aanpassing Vipa  subsidie voor het rusthuis, het Managementsrapport van tweede kwartaal 2015, regeling voor Syrische vluchtelingen.
verslag OCMW-raad Lint 25 juni 2015 over een rechtzetting in het verslag van mei, jaarverslag 2014 Dienstencentrum De Schakel, opvolgings beleidsnota en jaarrekening 2014 OCMW, uitbereiding van de personeelsformatie met 0.5FTE van de sociale dienst.
verslag OCMW-raad Lint 28 mei 2015 over de verderzetting van het kwaliteitsinnovatietraject in het rusthuis met Erik Minne van de Thomas More Hogeschool, over de contractwijzigingen met Sodexo (keuze voor site-manager en voor het systeem van regeneratie) en over de uitbereiding van de personeelsformatie.
verslag OCMW-raad Lint 23 april 2015 over “Vipa-kunstwerk voor het rusthuis”, probleem alarmsysteem serviceflats en rusthuis, en het managementsrapport Q1'15  met o.a. warme maaltijden, minder mobielen centrale en aantal leefloongerechtigden.
26 maart 2015, geen verslag. Ik was verontschuldigd in de OCMW-raad om wille van verblijf in het buitenland voor mijn werk
verslag OCMW-raad Lint 26 februari 2015 over “Afdelingsgericht werken” door Bruno Van Steenwegen, directeur rusthuis, VIPA-subsidies, statuut werknemers, aankoop Kassaregister voor dienstencentrum, aankoop condensatieketel op gas
Verslag OCMW-raad Lint 22 januari 2015 over Kwaliteitsinnovatieproject in het woon-zorgcentrum ‘Zonnestraal’, Jaarthema ‘zie de mens’, Actualisering van de personeelsnorm voor het rusthuis en het managementsrapport voor Q4

Verslagen 2014

verslag OCMW-raad Lint 18 december 2014 over meerjarenplanning en het budget, bespreking advies college, varia en mededelingen. Geen verdere bijzonderheden
verslag OCMW-raad Lint 27 november 2014 over een Budgetwijziging en een overzicht van een financiële stand van zaken, Ziekteverzuim en HRM-beleid, Onthaalbeleid van nieuwe medewerkers, 'grondwet’ sociale dienst
verslag OCMW-raad Lint 23 oktober 2014 over oplevering fase 1 en meerwerken rusthuis, kwaliteitsmeting in het rusthuis en opvolging Lokaal Sociaal Beleid.
verslag OCMW-raad Lint 25 september 2014 over interne sociale dienst, verandering organisatiestructuur en takenpakketten medewerkers rusthuis en kwartaalrapportering OCMW Q2'14
verslag OCMW-raad Lint 26 juni 2014 over project spirituele zorg en kwaliteitszorg, organisatorische herschikking in woon-zorgcentrum Zonnestraal en stopzetting bedeling warme maaltijden aan huis.
verslag OCMW-raad Lint 22 mei 2014 over de jaarrekeningen en jaarverslag OCMW van 2013, Missie-verklaring OCMW, Kwaliteitsinnovatie, nieuwe staffunctie, terugbetaling huisvuilzakken
24 april 2014, geen verslag. Ik was verontschuldigd in de OCMW-raad om wille van verblijf in het buitenland voor mijn werk. Q1'14
verslag OCMW-raad Lint 27 maart 2014 over meerwerken rusthuis, 
verslag OCMW-raad Lint 27 februari 2014 over aansluiting KINA, over bewoners- en familiemonitor rusthuis, aanbesteding inrichting rusthuis, brandveiligheid tijdelijke keuken
verslag OCMW-raad Lint 23 januari 2014 over wijziging retributietarieven,  dagprijs nieuw woonzorgcentrum, wijziging opnamereglement van het woon-zorgcentrum Lintpas, stand van zaken bouw rusthuis, kwartaalrapportering Q4'13.


Verslagen 2013

verslag OCMW-raad Lint 19 december 2013
verslag OCMW-raad Lint 28 november 2013
verslag OCMW-raad Lint 24 oktober 2013
verslag OCMW-raad Lint 26 september 2013

Heb je interesse in de verslagen van jan-juni 2013, stuur een mailtje naar pieteruitlint@gmail.com en ik bezorg ze.Lokaal Overleg Kinderopvang

Halfjaarlijks vindt het overleg Kinderopvang plaats. Hierin zitten de drie Lintse scholen, de crèches, de buitenschoolse kinderopvang (BKO De Marbollen), kinderdagverblijven en vertegenwoordigers van de gebruikers (ouders en ouderverenigingen). Er wordt naast opvang ook gesproken over onderwijs, opvoeding en opvoedingsondersteuning.


Hieronder vindt u mijn notities die ik neem tijdens de vergadering. Net zoals bij het OCMW ontvangt u, onmiddellijk aansluitend op het LOK, dit verslag in uw mailbox. De partij Groen verving mij in het Lokaal Overleg Kinderopvang in het voorjaar van 2017.


Geen verslag van de vergadering van 14 november 2016 door verblijf in het buitenland (er waren slechts drie deelnemers). Klik hier voor de 'officiële' versie.
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang Lint 13 juni 2016
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang Lint 12 oktober 2015
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang Lint 2 maart 2015
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang Lint 13 oktober 2014
Verslag Lokaal Overleg Kinderopvang Lint 28 april 2014
Geen verslag van de vergadering van 28 november 2013 beschikbaar aangezien ik verontschuldigd was doordat deze vergadering samenviel met de OCMW-raad.
Meer Sociaal Beleid in Lint!

Laten we toegang tot de grondrechten beter garanderen. Mensen hebben recht op wonen, op zorg (o.a. ouderenzorg), op werken, op gezondheid, op onderwijs en op culturele participatie. 

Voor de bestuursperiode 2014-2019 werd in de loop van 2013 een plan gemaakt. Aan elke actie wordt een budget gekoppeld dat vast liggen voor de ganse beleidsperiode.

Klik op deze link als u het lokaal sociaal beleidsplan van Lint voor 2014-2019 wenst te lezen.
Het is een behoorlijke stap vooruit ten opzichte van het oude lokaal sociaal beleidsplan van de periode 2008-2013. We kregen dan ook erg positieve commentaren. Toch ben ik van mening dat Lint een beter plan verdient. Dit kan door:
 • te vertrekken vanuit een omgevingsanalyse. Onderzoek en cijfers leren wat het meest nodig is in onze gemeente. Bijna 70 van de 125 acties in het plan gaan over ouderenzorg. Logisch. Lint bouwde een nieuw Woon-ZorgCentrum hoewel Lint van alle gemeentes in de omtrek de jongste bevolking heeft.
 • externe partners en andere actoren te betrekken bij het opstellen. Door hen aan te halen en samen te werken kan Lint meer realiseren met evenveel middelen en allicht met beter resultaat. Op vlak van wonen kan bijvoorbeeld een sociaal verhuurkantoor en een sociale huisvestingsmaatschappij betrokken worden in de planningsfase. Voor de acties rond ouderenzorg kon de seniorenraad meer betrokken worden.
 • prestatie-indicatoren en kritische succesfactoren vooraf vast te leggen. Hierdoor kan het plan als dagelijks werkinstrument gebruikt worden. Deze indicatoren vormen tegelijk het cijfermateriaal waarop de tussentijdse bijsturing kan gebeuren.
 • te vertrekken vanuit een integrale aanpak. Voor Lint zijn ook toegang tot arbeid, tot onderwijs (met opvang en opvoedingsondersteuning) en tot gezondheid en welzijn zeer relevant en dienen hierrond meer acties uitgewerkt te worden. Op dit moment is er geen beleid op vlak van werken en gezondheid.
Bij aanvang van het planningsproces stelden we voor om de Vlaamse Budgetstandaard als aanvullende steun te gebruiken. We werkten een voorstel uit over hoe die kon worden ingevoerd. Op de OCMW Raad van 28 maart 2013 kwam een expert toelichten hoe deze methodiek kan leiden tot innovatief, efficiënt en kwaliteitsvol maatschappelijk werk.  Zie 'Activiteiten' op deze website om die presentatie te bekijken of te downloaden.

Ik blijft pleiten om de Referentiebudgetten toe te passen in Lint. Het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek organiseert infomomenten en begeleidt OCMW's die die werkwijze in de praktijk toepassen.

Nva, met Rudy Verhoeven als voorzitter van het OCMW, kiest er echter voor om deze werkwijze voor aanvullende steun niet op te nemen. Er is nochtans geld genoeg om dit te doen. Immers, in 2013 had het OCMW een overschot van € 155.000. In 2014 bedroeg het exploitatie-overschot € 120.000 (op een totaalbudget van € 2.792.000 en een gemeentelijke bijdrage van € 890.000). Daarom betreur ik dat de Vlaamse Budgetstandaard niet wordt toegepast in Lint, ook al wordt de invoering ervan geraamd op op € 45.000 in het eerste jaar en € 60.000 de daaropvolgende jaren. Elke Lintenaar moet een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De toepassing van de Vlaamse Budgetstandaard zal hiertoe bijdragen, daarom is dit voor mij een speerpunt in het lokaal sociaal beleid.Concrete voorstellen in Lint

 • de uitbouw van buurt-en nabijheidsdiensten om langdurig werklozen te begeleiden waarbij  leren het doel is (en niet integratie in de gewone arbeidsmarkt). De PWA van Lint werd ontbonden en 'wijkwerken' komt in de plaats. Een coördinator in onze gemeente verdwijnt en mensen moeten verder naar de werkwinkel in Mortsel. Dit is jammer. Ook de regeling waarbij mensen die een dienst leveren aan de gemeenschap (zoals kinderen helpen oversteken door de gemachtigde opzichters) kregen een aanvulling op hun werkloosheidsuitkering en werden vrijgesteld van werk te zoeken.
 • budgethulpverlening in groep uit te bouwen. In een aantal Limburgse gemeentes worden hiermee erg succesvolle resultaten geboekt: cliënten horen adviezen beter, begrijpen ze sneller en gaan ze ook sneller toepassen als dit advies door een ‘lotgenoot’ wordt geformuleerd. Deze budgethulpverlening heeft een statuut evenwaardig aan de individuele budgethulpverlening (naar instroomvoorwaarden en mate waarin dit verplicht is/aangemoedigd wordt voor bepaalde cliënten) en is vooral voor mensen die werken en toch een schuldenproblematiek hebben, nuttig.

Evolutie van het aantal budgetbegeleidingen per kwartaal in Lint van 1 januari 2008 tot 1 juli 2018

 • aanpakken van de toenemende schuldenproblematiek. Ik stel voor om een regeling toe te passen waarbij het OCMW lopende schulden aan banken en incassobureaus eenmalig overneemt van cliënten met afbetalingsproblemen. Door de cliënt vervolgens de aflossing te laten doen aan het OCMW worden hoge intresten bij banken en levenslange afhankelijkheid van schuldeisers vermeden. Uiteraard is het belangrijk dat een cliënt weet dat dit ‘eenmalig’ is en dat hij vervolgens bij het OCMW in budgetbeheer dient te gaan om na verloop van tijd terug zelfstandigheid over zijn budget te herwinnen.
 • de woonkwaliteit van OCMW cliënten die huren op de private huurmarkt wordt strikt opgevolgd. We zien tot onze verontwaardiging dat  Wonen Vlaanderen in Lint niet wordt ingeschakeld indien er twijfel is over de kwaliteit van een pand dat verhuurd wordt. Verschillende panden in Lint zijn niet in regel met de Vlaamse wooncode. De schepen van Ruimtelijke Ordening weigert hier tegen op te treden.
 • participatie van de verschillende gebruikersgroepen, bijvoorbeeld bij de evaluatie van de sociale dienst. Hierbij worden methodieken zoals ‘open space’, viskom-methodiek of methodieken van de participatie-koffer toegepast.

Het programma van Geel
, mijn geboortestad, vind ik zeer inspirerend voor Lint.

Armoede aanpakken

Het aantal leefloongerechtigden in Lint steeg van 10-tal in 2010 naar een 40-tal midden 2018. Deze stijging is niet te verklaren door het leven dat duurder wordt. Het is ook niet zo 'dat mensen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen'. Deze populaire verklaring legt de oorzaak van armoede immers onterecht en geniepig bij het individu dat 'er niet meer in slaagt'. 

Neen, armoede heeft structurele oorzaken. Wachtuitkering voor jongeren worden sneller beëindigd. De RVA beoordeelt strenger de werkbereidheid van mensen waardoor ze hun uitkering verliezen. Bij toekenning van het leefloon stellen we regelmatig vast dat de VDAB buitensporig streng optreedt en bijvoorbeeld zes weken een uitkering schrapt wanneer iemand niet reageerde op een brief. 

Daarnaast is er  een nieuwe, groeiende groep  'the working poor'. Deze groep mensen zijn arm ondanks dat ze werken. Meestal werken ze deeltijds of hebben ze slechts recht op een beperkte uitkering, bijvoorbeeld omdat ze geen voltijdse rechten hebben opgebouwd. Hierdoor krijgen ze voor een beperkt percentage arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Die tegemoetkoming is lager dan het leefloon waardoor ze recht hebben op een bijpassing naar het leefloon.

In loop van 2017 zien we een vrij opmerkelijke daling van het aantal leefloongerechtigden in Lint. Dit is te verklaren door een aantal verhuizingen van leefloongerechtigden naar buiten Lint en mogelijks een iets betere economische situatie. 
Evolutie van het aantal gerechtigden op het leefloon per kwartaal in Lint van 1 januari 2008 tot 1 juli 2018Bovenstaande grafiek toont de cijfers van leefloongerechtigden voor Lint over de jaren heen. Deze stijging sinds 2010 is een algemeen fenomeen maar meer uitgesproken in Lint omdat:


 • de stadsarmoede (stilaan) geëxporteerd wordt naar de rand, denk aan de recent gegroeide Surinaamse gemeenschap op het Kasteelplein.
 • we een (veel) hoger aantal sociale woningen op ons grondgebied hebben dan in omliggende gemeenten

Op dit moment (eind 2017) zijn er zo'n 60 cliëntsystemen van het OCMW gebonden aan een collectieve schuldenregeling. Hierbij treft de rechter een schikking met de schuldeisers en kent hij de gezinnen een leefgeld toe dat (meestal ver) onder het bestaansminimum ligt. Deze gezinnen overleven voor jaren met een wekelijks leefgeld, soms slechts 50€ voor een gans gezin. Voor elke extra uitgave is toestemming van hun schuldbemiddelaar nodig. Om deze reden is budgethulpverlening noodzakelijk. Ik ben voorstander om dit in Lint beter uit te bouwen.

Eind 2010 waren er 29 gezinnen in budgetbeheer.

Eind 2013 waren er 44 gezinnen in  budgetbeheer.
Midden 2015 waren er 55 gezinnen in budgetbeheer.
Midden 2017 waren er 56 gezinnen in budgetbeheer.
Eind 2017 waren er 48 gezinnen in budgetbeheer.

Tussen 2010 en 2015 was er bijna een verdubbeling van het aantal gezinnen in budgetbeheer in Lint.


Bovenstaande cijfers van stijgende armoede en een toename van een schuldenproblematiek tonen aan dat een progressief sociaal-ecologisch project dringend nodig is. Bewust en duurzaam consumeren kan een element zijn van  oplossing. Daarom zullen we vanuit het OCMW en in samenwerking met het dienstencentrum preventieve acties opzetten rond  budgetvriendelijk winkelen, stoppen met roken of energie-scans. Dit is niet voldoende. Er zijn structurele oplossingen zoals 
arbeidsplaatsen creëren en uitkeringen die écht te laag zijn om rond te komen verhogen

Er is nog ruimte om een beter welzijnsbeleid te voeren. Naarmate hogere overheden meer besparen, moet Lint dit opvangen. Ook werkloosheid vangen we lokaal op. We doen dit door een tewerkstelling via Artikel 60. Dit is een regeling waarbij mensen die recht hebben op leefloon een job doen voor het OCMW. Deze mensen kunnen op die manier werken in het rusthuis, in de groendienst of poetsdienst van de gemeente of in het OCMW zelf.Op dit moment zijn er 11 mensen in Lint aan het werk via artikel 60.
Evolutie aantal mensen die werken via het OCMW (Artikel '60) in Lint van 1 jan 2008 tot 1 juli 2018 per kwartaal


LETS Lint


LETS is een "lokaal uitwisselings systeem" waarbij tegen een vergoeding diensten en goederen lokaal geruild worden. In Lint zijn momenteel zo'n 15 gezinnen lid van LETS Vlaanderen. Op een gebruiksvriendelijke website wordt een vraag en aanbod en transacties in deze complementaire munt, pollekes genaamd (i.p.v.Euro) bijgehouden. We organiseerden een bijzonder succesvolle info-avond 'Start to LETS'. Je vindt op deze websie onder 'lokaal handelen' de presentatie die we gebruikten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten